بدترین سانحه هوایی فلوریدا به وقوع می پیوندد. وقتی درست چند دقیقه بعد از برخاست، هواپیما سقوط می کند. وقتی وزیر حمل و نقل و رئیس FAA شغل خود را از دست می دهند. پرواز 5925 ولیوجت سقوط می کند. آیا خلبان زن آن مقصر است؟


مجموعه مستندهای پیام اضطراری بر اساس رویدادهای واقعی و شهادت شاهدان عینی تهیه شده و به صورت تخصصی و عملیاتی به رمز شکافی سوانح هوایی می پردازد. اطلاعات و ویدیوهای بیشتر در سامانه آدیناچیستا هوشمندانه زندگی کنید.
آدیناچیستا
ADINACHISTA
www.ADINACHISTA.com