هنگامی كه بال هواپیما در بالای بدنه آن باشد اصطلاحا به آن هواپيمای بال رو يا High-wing می گویند. اینچنین هواپيماهايی پایداری بيشتری نسبت به Low-wing ها دارند و شرایط ایده آلی براي آموزش دادن فراهم مي كنند.