مرجع قانونی قوانین و مقررات پهپادی در کشور

Remotely Piloted Aircraft Regulation

مقررات وسایل پرنده هدایت پذیر از دور (پهپادها)

تقریبا کمتر کسی را می توان پیدا کرد که منکر نقش موثر پهپادها در زندگی انسان ها باشد و این موضوع برای ایران نیز صدق می کند. با گسترش استفاده از پهپادها در ایران، لزوم تهیه و تدوین قوانین مربوط به پهپادها احساس شد و پس از مدت ها تحقیق، مطالعه و بررسی در ایران نیز قوانین پهپادی تدوین و منتشر شد و در حال به روز رسانی می باشد. در این مقاله آدیناچیستا، قانون مصوب پهپادها را معرفی خواهیم کرد.

لزوم تهیه و تدوین قوانین و مقررات پهپادی

امروزه پرنده های هدایت پذیر از دور، مولتی روتورها، ربات های پرنده و یا همان پهپادها استفاده از آنها و ملاحظات نظارتی مربوطه، یک موضوع رو به توسعه برای عموم مردم و ارائه دهندگان برخی خدمات و مراجع نظارتی و حاکمیتی در کشور هستند.
از آنجا که موضوع پهپادها دارای جنبه های مختلف ایمنی عمومی، ایمنی هوانوردی، حریم خصوصی، امنیت، بازرگانی و غیره است، تعیین الزامات حاکم بر پهپاد به صورت مجزا و جداگانه توسط هر یک از مراجع متولی موضوعات، باعث سردرگمی ذینفعان خواهد شد.

مرجع قوانین پهپادی در کشور

بنابراین با توجه به ماهیت این وسایل و پرنده ها و آثار مهمی که میتوانند بر هوانوردی کشور بگذارند، سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان مرجعی که الزامات را به صورت یکپارچه منتشر و در دسترس عموم قرار دهد انتخاب شده است. بدیهی است که بخش قابل توجهی از این الزامات توسط مراجعی به غیر از سازمان هواپیمایی کشوری تعیین شده و جهت اطلاع رسانی به عموم در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار گرفته است.

قانون مصوب پهپادها در ایران

مطابق با قانون اصلاح ماده 5 قانون هواپیمایی کشوری (مصوب تیر ماه 1328) و آیین نامه مدیریت و ساماندهی وسایل 1386 هیأت محترم وزیران، و دستورالعمل شماره 52 شورای امنیت کشور /05/ پرنده فوق سبک غیرنظامی مصوب 24 (ساماندهی چگونگی بکارگیری پهپادها با کاربرد غیرنظامی) این سند بعنوان شیوه نامه اجرایی آیین نامه مذکور و به منظور نظارت بر فعالیت کلیه بهره برداران ، کاربران پهپاد و مالکین پهپاد و عملیات پرواز این نوع از وسایل پرنده در حوزه غیرنظامی میباشد.

اهداف قانون پهپادها در ایران

  1. هدف از تدوین این سند، ایجاد یکپارچگی جهت پذیرش پهپاد و عملیات پرواز ایمن این نوع از وسایل پرنده و پهپادها در کشور میباشد.
  2. این شیوه نامه تدوین شده است تا کاربران، مالکین و بهره برداران بتوانند به آسودگی و با رعایت مقررات و به شکل مسئولانه به استفاده از پهپاد بپردازند، از حقوق و تکالیف خود در زمینه مسائل مختلف مرتبط با پهپاد آشنا شوند و یا به اسناد مربوطه در این زمینه راهنمایی گردند. همچنین روشهای اجرایی و شیوه نامه های مربوطه لازم دیگر برای اجرای الزامات معرفی شوند.
  3. نظارت بر فعالیت پروازی پهپادها با کاربرد غیرنظامی.
  4. توسعه زیرساختهای مناسب جهت استفاده از مزایای بکارگیری پهپادهای غیرنظامی.
  5. ارتقاء ایمنی پروازها در فضای کشور
  6. ساماندهی عملیات پرواز پهپادهای غیرنظامی به منظور کاهش نرخ سوانح و حوادث هوایی و مخاطرات امنیتی.
  7. ایجاد بانک اطلاعاتی پهپادهای غیرنظامی در کشور

در مقاله های بعدی آدیناچیستا قوانین و مقررات پهپادها در موارد مختلف بیان می کنیم.