در این قسمت از مجموعه مستند جهشی در علم بررسی میشود که : آیا جرایم مسلحانه، ویروس است؟  , آیا علم می‌تواند با مشخص کردن اینکه تیر انداز با اسلحه چگونه شیوع پیدا می کند راه رهایی از این دردسر را نشان دهد ؟ آیا علم می تواند جرایم مسلحان را قبل از وقوع پیش بینی کند و به این پرسش پاسخ دهد که سلاح گرم چگونه ذهن انسان را آلوده می کند آبا این وضعیت یک اپیدمی قابل درمان است؟  آبا ممکن است جرایم مسلحانه یک ویروس باشد ؟اگر خشونت مسلحانه یک بیماری باشد باید گفتن ما از این بیماری بشدت در رنج و عذاب هستیم به عنوان مثال در شیکاگو مکانی در تابستان ها هر پایان هفته تعداد تیر اندازی ها به عدد دورقمی می رسد و یا اورلاندو مکانی یک رقص شبانه به حمام خون تبدیل شد هر روز و هرروز تفنگ های بیشتری شلیک میشه و زندگی های بیشتری تباه می کند آیا پاسخ این مسئله کنترل اسلحه است ؟ یا حمل اسلحه امنیت مارا بیشتر تضمین می کند ؟ کسانیکه می توانند به این سوال ها جواب بدهند به احتمال زیاد نه سیاست مدار ها بلکه دانشمندانی هستند که شروع جرایم مسلحانه را درست مثل همه گیر شدن یک اپیدمی بیولوژی بررسی می کنند .