خطوط عمودی طول جغرافيايی نصف النهار نيز ناميده مي شوند. آنها در قطب ها به هم مي پيوندند و هر چه به استوا نزديكتر می شوند پهن تر ميشوند. فاصله طول هاي جغرافيايی از هم در روی خط استوا در حدود 111كيلو متر ميباشد. 0 درجه طول جغرافيايی در گرينويچ انگلستان قرار دارد. 

180 درجه شرقی و180 درجه غربی جایی است كه خط بين المللی روز ناميده شده و در اقيانوس آرام واقع است. گرينويچ، محل رصد خانه سلطنتی بريتانيا، در سال 1884 توسط كنفرانس بين المللي جغرافيايی بعنوان مکان نصف النهار مبدا تعيين گرديد. طول جغرافیایی مختصات جغرافیایی شرقی-غربی است که در نقشه برداری و جهت‌یابی از آن استفاده می‌گردد. این مختصات، مکانی را بر اساس فاصله‌اش از یک نصف‌النهار اصلی نشان‌ می‌دهد. عدد طول جغرافیایی، به صورت زاویه‌ای بین صفر و مثبت ۱۸۰ یا منفی ۱۸۰ درجه بیان می‌گردد. معمولاً (نه همیشه) برپایه قرارداد، اعداد مثبت نشان‌گر طرف شرق بودن نقطه نشان ‌داده شده‌ است.


در طول تاریخ مبداهای زمانی گوناگونی برای «نصف‌النهار اصلی» استفاده می‌شده‌ است. تا اینکه در سال ۱۸۸۴ طی همایش جهانی نصف ‌النهاری، قرار گذاشته ‌شد تا بعد از این تنها از رصدخانه گرینویچ به عنوان مبدا استفاده گردد.

هر درجه جغرافیایی معمولاً به ۶۰ دقیقه بخش می‌گردد و هر دقیقه نیز به همین ترتیب از ۶۰ ثانیه تشکیل شده ‌است. بنابراین یک صورت معمول نشان‌ دادن طول جغرافیایی به صورت زیر است:‎ 

E 51°25 ́ 35 ‟

البته این مقدار به صورت‌های دیگری نیز نشان داده‌ می‌شود. (مثلاً ده ‌دهی بیان کردن قسمت ثانیه)

زمین در مدت ۲۴ ساعت یک بار به دور خود می‌چرخد و کل زمین ۳۶۰ درجه طول جغرافیایی است. در نتیجه هر ۱۵ درجه تغییر طول جغرافیایی یک «ساعت» محسوب می‌شود. این امر مبنای تعیین مناطق زمانی است.

عرض جغرافیایی