بزرگترین هواپیمایی مسافربری جهان AIRBUS A380 در میانه آسمان در حال از هم پاشیدن است. سیستم های حساس و مهم هواپیما یکی پس از دیگری از کار می افتند. زندگی 440 مسافر در خطر است. بحرانی که سریع تبدیل به یک فاجعه می شود. مجموعه مستندهای پیام اضطراری بر اساس رویدادهای واقعی و شهادت شاهدان عینی تهیه شده و به صورت تخصصی و عملیاتی به رمز شکافی سوانح هوایی می پردازد. 
اطلاعات و ویدیوهای بیشتر در سامانه آدیناچیستا هوشمندانه زندگی کنید. 

آدیناچیستا 

www.ADINACHISTA.com