سانحه مرگ رئیس جمهور لهستان - وقتی بالاترین مقام کشور لهستان در حین یک ماموریت مهم کشته می شود. این سانحه در روسیه اتفاق می افتد. ابعاد این حادثه فراتر از مسائل فنی می رود. 
مجموعه مستندهای پیام اضطراری بر اساس رویدادهای واقعی و شهادت شاهدان عینی تهیه شده و به صورت تخصصی و عملیاتی به رمز شکافی سوانح هوایی می پردازد. اطلاعات و ویدیوهای بیشتر در سامانه آدیناچیستا هوشمندانه زندگی کنید. 

آدیناچیستا 

 www.ADINACHISTA.com