چیستان های شهر سازی (1)

در این سری از مقاله ها به چیستان های شهر سازی می پردازیم. 

  • واژه شناسی شهرسازی
  • رشته و تحصیلات تکمیلی شهرسازی
  • ضرورت و اهمیت رشته و تخصص شهرسازی
  • نقش و تاثیر دانش آموختگان این رشته در پیشرفت و توسعه شهری
  • اصطلاحات و ابعاد شهرسازی و برنامه ریزی شهری
  • آشنایی با شورای عالی شهرسازی
  • نرم افزارهای شهرسازی
  • بازار کار شهرسازی
  • شهر سازی و شهر هوشمند

 

به بیان ساده می توان گفت، شهرسازی مداخله و تنظیم فضا و فعالیت به منظور بهبود کیفیت زندگی مردم در محل زندگی جمعی آنها است. در واقع همان مدیریت شهری در راستای بهبود کیفیت و توسعه و پیشرفت شهرها. برخی نیز شهرسازی را علم تسنیق شهرها می نامند. 

بر اساس همین تعریف ساده و شیوا می توان فهمید برای شهرسازی نیاز به شناسایی نیازها، احتیاجات شهر و ساکنان آنها و زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی مورد نیاز در جهت به حداقل رساندن مشکلات شهری و توسعه و پیشرفت شهری می باشد و بتوان پاسخگویی شایسته به به نیازهای عمومی جمعیت شهری داشت. 

شهر ها نماد تمدن بشری هستند.

شهرسازی در انگلستان با نام Municipal Engineering شناخته می شود.

از تعاریف بالا مشخص می شود واژه شهرسازی واژه ای میان رشته ای است که خود آنها تعاریف جداگانه و در عین حال وابسته دارند که در مقالات بعدی به آنها اشاره می کنیم.