برد پرواز زیاد در کدام نوع پهپاد چندان موثر و مفید نیست و چرا

مولتی روتور سمپاش, چون مسیر رفت و ‌برگشتی است و‌ مخزن سم هم زود تمام می شود پس برد زیاد مفید نیست.