پیام اضطراری


پیام اضطراری

مجموعه مستندهای پیام اضطراری بر اساس رویدادهای واقعی و شهادت شاهدان عینی تهیه شده و به صورت تخصصی و عملیاتی به رمز شکافی سوانح هوایی می پردازد. اطلاعات و ویدیوهای بیشتر در سامانه آدیناچیستا هوشمندانه زندگی کنید.

آدیناچیستا

 www.ADINACHISTA.com


پیام اضطراری - مرگ رئیس جمهور - بررسی یک سانحه هوایی واقعی

پیام اضطراری - مرگ رئیس جمهور - بررسی یک سانحه هوایی واقعی

مجموعه مستندهای پیام اضطراری بر اساس رویدادهای واقعی و شهادت شاهدان عینی تهیه شده و به صورت تخصصی و عملیاتی به رمز شکافی سوانح هوایی می پردازد. اطلاعات و ویدیوهای بیشتر در سامانه آدیناچیستا هوشمندانه زندگی کنید.