رئیس جمهور

پیام اضطراری - مرگ رئیس جمهور - بررسی یک سانحه هوایی واقعی

/mayday-death-of-the-president

مجموعه مستندهای پیام اضطراری بر اساس رویدادهای واقعی و شهادت شاهدان عینی تهیه شده و به صورت تخصصی و عملیاتی به رمز شکافی سوانح هوایی می پردازد. اطلاعات و ویدیوهای بیشتر در سامانه آدیناچیستا هوشمندانه زندگی کنید.