سوانح هوایی

هیئت ملی ایمنی حمل و نقل NTSB

/national-transportation-safety-board-ntsb

علت سقوط هواپیماهای بویینگ 737 مکس - اعترافات رسمی بویینگ

/the-cause-of-the-crash-of-the-boeing-737-max-official-confessions-of-boeing

The cause of the crash of the Boeing 737 Max - official confessions of Boeing
پیام اضطراری - مرگ رئیس جمهور - بررسی یک سانحه هوایی واقعی

/mayday-death-of-the-president

مجموعه مستندهای پیام اضطراری بر اساس رویدادهای واقعی و شهادت شاهدان عینی تهیه شده و به صورت تخصصی و عملیاتی به رمز شکافی سوانح هوایی می پردازد. اطلاعات و ویدیوهای بیشتر در سامانه آدیناچیستا هوشمندانه زندگی کنید.