قوانین هوانوردی


هیئت ملی ایمنی حمل و نقل NTSB

/national-transportation-safety-board-ntsb

اداره فدرال هوانوردی اف ای ای FAA

/the-federal-aviation-administration-faaنقشه خوانی هوایی

/aip-map-guide

برای پرواز پرنده ها و همینطور پهپادها قوانین و مقرراتی وجود دارد که با آگاهی از آنها پرواز ایمنی را برای خود و دیگران انجام خواهیم داد. نقشه های هوایی هم مانند دیگر نقشه ها دارای راهنما و علائمی است که می بایست برای استفاده از نقشه های هوایی با آنها آشنا باشیم و مفهوم آنها را به درستی درک کرده باشیم.


قوانین هوانوردی - الفبای هوانوردی

/phonetic-alphabet-for-aviation

  • الفبای هوانوردی چیست و چه کاربردی دارد؟
  • حروف لاتین صنعت هوانوردی
  • نحوه خواندن حروف الفبای هوانوردی و اعداد
  • حروف آژانسی، کد حروف آژانسی، حروف هوانوردی