منطقه پرواز محدود و فقط با مجوز قبلی ROMEO Restricted