CIVIL

معماری - شناخت و آگاهی

/architecture

در این سری از مقاله ها به بررسی رشته معماری و نقش آن در زندگی می پردازیم و بازار کار گرایش های مختلف این رشته را بررسی و نق ش پهپادها و فناوری های جدید در این حوزه را بررسی خواهیم کرد