تخفیفات در بیمه بدنه

تخفیف عدم خسارت:
هرگاه اتومبیل بیمه شده از شروع قرارداد تا پایان بیمه نامه هیچگونه اعلام خسارتی از محل بیمه نامه نکند زمان تمدید بیمه نامه تخفیف عدم خسارت بر اساس بیمه ای تخفیف عدم خسارت براساس شورای عالی بیمه به شرح ذیل در میزان حق بیمه مربوطه اعمال خواهد شد. 

  • برای سال اول 25% حق بیمه در زمان تجدید بیمه نامه
  • برای سال دوم 35% حق بیمه در زمان تجدید بیمه نامه
  • برای سال سوم 45% حق بیمه در زمان تجدید بیمه نامه
  • برای سال چهارم و بعد 60% حق بیمه در زمان تجدید بیمه نامه
  • تخفیف صفر کیلومتر
    صدور بیمه نامه بدنه برای خودروهای صفر کیلومتر که با ارایه مستندات مربوطه حداکثر بیش از سه ماه از تاریخ از تاریخ ترخیص خودرو از کارخانه یا خروج آنها از مبادی ورودی کشور نگذشته باشد اعطای 20% تخفیف صفر کیلومتر بلامانع می باشد.