محققان دانشگاه MIT در حال تلاش برای یافتن راهی به منظور انجام تزریقات به گیاهان بیمار توسط پهپاد ها هستند.
یکی از نقص های سم پاشی هوایی مزارع چه در روش سنتی و چه به کمک پهپاد ها که با پاشش سموم روی مزارع انجام می شود، این است که مقدار بیشتری از سم جذب خاک می شود تا اینکه جذب خود گیاه شود و برای بهبود آن، محققان مشغول تحقیق برای ساخت یک نوع سوزن تزریقی هستند که توسط پهپاد این سوزن ها به سمت گیاهان پرتاب میشوند و سموم را مستقیما به گیاه تزریق میکنند.
حال چرا باید از پهپاد ها برای این کار استفاده کرد؟ در جواب باید گفت برای مزارع بسیار بزرگ انجام این کار توسط انسان تقریبا نا ممکن است. به همین خاطر محققان از یک فناوری مشابه تفنگ دارت استفاده کرده اند که با پهپاد سوزن ها را به سمت گیاهان پرتاب میکند. این آزمایش بر روی یک گیاه گوجه فرنگی 4 ماهه انجام شد.