زیرسیستمهایی که در نزدیک کابل فشار قوی و میادین مغناطیسی دچار اختلال می شوند:

  • قطب نما
  • compass
  • GPS
  • رادار
  • فرستنده ها و گیرنده های فرامین
  • فرستنده ها و گیرنده های دیتا
  • فرستنده و گیرنده های  تصویر